Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program
wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jaworze Soleckim
w roku szkolnym 2020/2021

 

 Pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6 /2020/2021  z dnia 31.08.2020 r.                       

i

zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Rodziców 1/2020/2021

z dnia 25.09.2020 r.

 

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020 r. poz. 910) szkoła podstawowa realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  obejmujący:

1)    treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;

2)    treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną
       diagnozę potrzeb i problemów występujących  w danej  społeczności szkolnej, skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców.

 

Wprowadzenie  do programu.


Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym  i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i  konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu  Uczniowskiego.

W treści programu wychowawczo-profilaktycznego zostały uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020:

– Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

- Profilaktyka uzależnień.

- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

- Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

- Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

- Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 

Rozdział 1.

Misja i wizja szkoły.

Misja szkoły

 1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej.
 2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
 3. Wychowujemy w  poczuciu więzi z krajem i regionem oraz kształtujemy postawy patriotyczne.
 4. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania
  we współczesnym świecie.
 5. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów.
 6. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
 7. Rozwijamy kompetencje cyfrowe uczniów, wdrażamy do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.
 8. Wspomagamy rozwój talentów i zainteresowań uczniów.
 9. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby. Realizacja programu ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie.  Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować wolność, kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

 

Rozdział 2.

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 

 1. Założenia ogólne.

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań
z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)    fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania
       zachowań prozdrowotnych;

2)    psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia
       własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły
       i chęci do życia;

3)    społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów
       i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4)    aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia

       sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych,  debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów,
a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

2. Zadania:

1)    budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2)    kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

3)    kształtowanie poczucia więzi z krajem, regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości;

4)    wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

5)    rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

6)    kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz  relacji uczniów i nauczycieli,
       a także nauczycieli i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami;

7)    pomoc uczniom, którzy doświadczają niepowodzeń szkolnych oraz zagrożonych procesem marginalizacji.

 

3. Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

-  jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

-  udziela pomocy rówieśnikom,

-  szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

-  jest odpowiedzialny,

-  potrafi rozwiązywać konflikty,

-  potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

-  jest asertywny,

-  potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

-  godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

-  kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego
   przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

-  czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

-  odróżnia dobro od zła,

-  dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

-  może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym

-  rozwija umiejętności oraz wiedzę na temat właściwego korzystania z mediów  oraz technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK)

 

4. Model absolwenta.

Absolwent jest:

1)    aktywny: posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,  korzysta z różnych źródeł informacji,
        wykorzystuje zdobytą wiedzę;

2)    odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,

3)    otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;

4)    optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;

5)    tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

6)    świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

7)    świadomie dokonuje wyboru ścieżki dalszego kształcenia pod kątem predyspozycji zawodowych.

 

5.Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru  wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

1)    badań  ankietowych i rozmów z rodzicami na temat ich oczekiwań w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

2)    spostrzeżeń wychowawców klas i pozostałych nauczycieli,

3)    analizy stanu wychowania w szkole:

       - obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,

       - sprawozdań  opracowanych przez wychowawców.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczego i profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

1)    brak motywacji do nauki wielu uczniów;

2)    niskie potrzeby edukacyjne uczniów:

       -  niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń;

       - w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania  agresywne uczniów;

       - niedostateczne przedstawianie uczniom problematyki zagadnień związanych z cyberprzemocą,

       - rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza wyników ankiet).

 

6. Kryteria efektywności.

1) Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

2) Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści

     podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

3) Rodzice znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

W szkole uczniowie często słyszą słowa uznania. Uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać sobie

i innym. Uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieci, które mają trudności w nauce, uzyskują zrozumienie i wsparcie.

 

7. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

 

1) Dyrektor szkoły:

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy
    w szkole,

b) wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej,
    etnicznej i religijnej,

d) kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego,

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli,

f)  dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

 

2)  Pedagog szkolny:

a)   ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,

b)   ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich,

c)   diagnozuje problemy wychowawcze,

d)   poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony
      czyn,

e)   doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;

 

3)    Nauczyciel:

a)    ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

b)    wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

c)     udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

d)    odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem

e)    świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

 

4)       Wychowawca klasy:

a)    prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

b)    dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i  przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

c)     poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

d)    uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

e)    realizuje treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły,

f)      koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie.

 

5)    Rodzice:

a)    współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

b)    dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

 

6)    Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

a)   współorganizują imprezy i akcje szkolne;

b)   znają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej i przestrzegają ich,

c)   wywiązują się z obowiązków ucznia, osiągają wyniki na miarę własnych możliwośc

d)   akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,

e)   współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

f)   kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

g)  prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

h)  mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.

 

 

Rozdział 3.

Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym

 

1. Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas  I- III.

 

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1.Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół
   klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

 

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

 

1. Indywidualna praca z uczniem szczególnie uzdolnionym -
    przygotowanie go do konkursów. Organizacja i uczestnictwo w różnego
    rodzaju konkursach
i uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

2. Zabawy przy muzyce, ruchowe, integracyjne, śpiewanie piosenek,

    recytowanie wierszy.

 

Poznanie reguł zachowania
w  miejscach publicznych.

 

1. Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad
    bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

 

Przeciwdziałanie agresji i  przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowania

    niepożądanych zachowań.

 

Bezpieczeństwo.

 

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących
    bezpieczeństwa.

3. Realizacja programu „ Bezpieczny Uczeń ” przy współpracy z Policją.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej
    pomocy i ewakuacji.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

 

Wdrażanie ucznia
do samodzielności.

 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności

    w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z oferty biblioteki szkolnej.

3. Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej.

 

Tolerancja dla inności.
Prawa dziecka.

1. Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach

    Dziecka.

2. Poznanie obowiązków ucznia.
3.  Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą zwrócić się z prośbą

    o pomoc.

4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego

    człowieka.

 

Dbałość o dobry klimat
w szkole.

1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

 

Kształtowanie postaw  obywatelsko – patriotycznych.

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i  państwowym.

 

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

1.Nauczanie informatyki od I klasy.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

 

Kształtowanie kompetencji
i umiejętności cyfrowych.

1.Wprowadzenie nauki programowania.

2. bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach

   działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów: „Trzymaj formę”, „

4. Kontynuacja programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

5.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji

   psychoaktywnych poprzez pogadanki.

 

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami

w kontaktach z rówieśnikami.

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno -wyrównawczych

    zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych.

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

Pomoc rodzicom, nauczycielom
w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom
    na temat skutecznych
sposobów prowadzenia działań wychowawczych
    i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4. Konsultacje dla rodziców.

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności
    lub eliminowania zagrożeń.

6. Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły
    i regulaminami, programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc
    specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki zażywania
    niebezpiecznych środków
i substancji.

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania
    zaburzeń rozwojowych u uczniów.

 

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami,

w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

 

Zasady funkcjonowania szkoły

i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa

i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

 

1. Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w związku z koniecznością
    stosowania podwyższonego reżimu
sanitarnego, związanego ze stanem
    epidemicznym w kraju.

2. Rozmawianie  z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad
    higieny, w tym np. częstego mycia rąk
z użyciem ciepłej wody i mydła
    oraz ochrony podczas kaszlu
i kichania.

3. Wywieszenie  w widocznym miejscu w szkole instrukcji dotyczącej 
     mycia rąk oraz innych zasad dotyczących higieny
osobistej.

4. Apelowanie  do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych
    dzieci do przedszkola lub szkoły.

5. Zwrócenie  uwagi, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili
    chorzy nauczyciele i inni pracownicy.

6. Informowanie  rodzica, którego dziecko wróciło z terenów
    występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne,
    aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-
    epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału
    obserwacyjno-zakaźnego.

 

Bezpieczne i efektywne korzystanie

z technologii cyfrowych.

1. Informowanie  rodziców i uczniów o zasadach bezpiecznego
    i efektywnego korzystania z technologii
cyfrowych.

2. Odpowiedzialne  korzystanie z zasobów dostępnych w internecie,
    krytycznej analizy informacji, bezpieczne
poruszanie się w przestrzeni
    cyfrowej.

 

 

 

 2.      Treści i działania o charakterze  wychowawczo–profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII .

 

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych
  emocji, uczuć, predyspozycji
i deficytów,

- wdrażanie do autorefleksji.

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

-  kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad
   emocjami i kreowania własnego
wizerunku,

- wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

- motywowanie do nauki szkolnej,

- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów

- stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających
  z zainteresowań,

- rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

- kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów

  i uzdolnień,

- pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

- kształtowanie hierarchii wartości,

- praca z uczniem zdolnym,

-  praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: SKKT,  chóru, szkolnego,

    UKS.

 

Przygotowanie uczniów do dalszej drogi kształcenia i zawodu.

1. Podejmowanie świadomych i trafnych decyzji edukacyjnych.

2.Kształtowanie motywacji wewnętrznej.

3. potkania z przedstawicielami różnych zawodówi organizacja wycieczek

    zawodowo znawczych;

4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom.

 

Wyposażenie ucznia
w umiejętności niezbędne
do współdziałania w zespole.

 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

- promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania

- poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i  społecznych poprzez:

- wdrażanie do empatii,

- współpraca w zespołach,

- realizacja projektów,

- kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach

  trudnych, konfliktowych,  ryzykownych.

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

- kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów

   i zachowania się w sytuacji problemowej,

- rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

 

Przygotowanie do podejmowania

i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły
   (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu

  szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

- zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,

- poszanowanie mienia szkoły,

- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

 

Kształtowanie postaw patriotycznych

1. Zapoznanie uczniów z historią miejscowości i regionu, zabytkami,
    kulturą, itp.

2. Uczestnictwo w akademiach i apelach przygotowanych z okazji ważnych

    rocznic.

3. Kształtowanie tożsamości narodowej przy otwarciu na wartości kultury

    innych krajów.

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek w salach lekcyjnych i na holu szkoły.

 

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

 

1.Zajęcia na lekcjach biologii, chemii, fizyki, geografii.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Akcje ekologiczne: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

4. Promowanie wiedzy i zachowań proekologicznych u uczniów
    w zakresie oszczędzania wody, energii i zasobów naturalnych
   oraz nabycie przez nich umiejętności gospodarowania odpadami
   (surowcami wtórnymi).

5. Spotkania i prelekcje o tematyce ekologicznej.

 

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

 

1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.
2. Omówienie konsekwencji takich zachowań.

 

Likwidacja deficytów rozwojowych,

w szczególności u uczniów

ze specyficznymi potrzebami  edukacyjnym.

 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych,

   zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych.

2. Indywidualne rozmowy  z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

Pomoc materialna dzieciom
z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z GOPS.

2. Pozyskanie sponsorów.

3. Stypendia szkolne.

 

Pomoc rodzicom, nauczycielom

w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3. Konsultacje dla rodziców.

4. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka,
    Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie

    profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji.

6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom

    na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
    i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

 

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne

    konsultacje.

2. Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach

    i imprezach szkolnych.

 

Zdrowy styl życia.

1. Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego trybu życia na godzinach

    wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.

2. Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

3. Udział szkoły w programie: „Szkoła Promująca Zdrowie”,
    ”Trzymaj formę”

4. Fluoryzacja zębów - program profilaktyczny.

5. Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania

    fizycznego.

6. Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.

7. Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych

    dotyczących promocji zdrowia.

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień

    w formie szkoleń.

 

Profilaktyka zagrożeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Środki i substancje psychoaktywne:

- diagnoza środowiska ucznia,

- wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach

   i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po  narkotyki,

   dopalacze, alkohol, nikotynę,
-  gazetki ścienne,

- bieżące informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej

   zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, cyberprzemoc, zachowanie

  dyskryminacyjne,:
- systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi
  trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony
przed agresją, przemocą,

- zapoznanie uczniów z zasadami, normami obowiązującymi w szkole,

-  pogadanki, lekcje  wychowawcze,

- przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Nie dla agresji”,

- stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych 

   negatywnych zachowań uczniów,

- reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

- spotkania z przedstawicielami policji dotyczące odpowiedzialności

   nieletnich.

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń

  cywilizacyjnych poprzez:

- propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych

   (terroryzm, głód, choroby)

-  jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

- omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu, ujawnienia

   danych osobowych.

4. Edukacja dla bezpieczeństwa: uwzględnienie tematyki ratownictwa

    medycznego.

 

Zasady funkcjonowania szkoły

i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

 

1. Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w związku z koniecznością

    stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem

    epidemicznym w kraju. 

2. Rozmawianie  z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad

    higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła

    oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

3. Wywieszenie  w widocznym miejscu w szkole instrukcji dotyczącej 

    mycia rąk oraz innych zasad dotyczących higieny osobistej.

4. Apelowanie  do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych

    dzieci do przedszkola lub szkoły.

5. Zwrócenie  uwagi, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili

    chorzy nauczyciele i inni pracownicy.

6. Informowanie  rodzica, którego dziecko wróciło z terenów
    występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne,
    aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-
    epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału

    obserwacyjno-zakaźnego.

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległo
ść. Bezpieczne
i efektywne korzystanie
z technologii cyfrowych.

1. Przygotowywanie uczniów  do dokonywania świadomych
    i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów

    dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego

    poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania

    i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi

    użytkownikami sieci.

2. Informowanie uczniów i rodziców,że nieodpowiedzialne logowanie się
    do stron komercyjnych, bez przeczytania
regulaminu portali,

    automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów,

    które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne.

3. Podczas zdalnej nauki nie narażać uczniów na nieumyślne złamanie
    prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek

    kolegów i koleżanek ucznia.

3. Sprawdzanie  aktualności zabezpieczeń na komputerach i smartfonach

     uczniów oraz zachęcanie rodziców do instalowania programów kontroli

     rodzicielskiej.

 4. Informowanie  rodziców i uczniów o zasadach bezpiecznego

     i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.

5.  Przypomnienie, o formach cyberprzemocy (słownej, nękania,

     podszywania się pod inne osoby).

6.  Informowanie  odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, gdy ofiarą jest

     uczeń, jak i nauczyciel.

7.  Zapoznanie z etykietą (zbiorem) zasad właściwego zachowania
     w internecie.

 

Przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

- ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami,

   w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy,
   uczestnictwo w szkoleniach.

 

Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu.

1. Uczenie empatii, tolerancji.

2. Uczenie szacunku do osób starszych.

3. Udział w akcjach społecznych i charytatywnych  (np. WOŚP,

    „Szlachetna paczka, akcja zbierania plastikowych nakrętek dla
    Hospicjum Dziecięcego w Lublinie).

 4. Poszerzanie wiedzy na temat akcji humanitarnych w Polsce i na świecie.

 

 Promowanie szkoły w mediach
i środowisku lokalnym.

 

Przekazywanie  artykułów dotyczących działalności szkoły lokalnym mediom.

 

 

 

Rozdział 4

Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące
od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych
w kolejnym roku szkolnym.

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Program wychowawczo-profilaktyczny

doc28-09-2020[ Pobierz ]
127 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )