Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Uchwała  Nr XIV/65/2007

Rady  Gminy  Sienno

z  dnia  19  grudnia  2007 roku

 

 

w  sprawie  zasad  korzystania  ze  stołówek  zorganizowanych

w  publicznych  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Sienno

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./i art. 67a ust.2, 3 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm./ uchwala się, co następuje:

 

      § 1. Uchwała  określa  zasady  korzystania  ze  stołówek  zorganizowanych

              w  szkołach  publicznych  prowadzonych  przez  Gminę  Sienno ,  zwanych

              dalej  „stołówkami  szkolnymi”.

 

     § 2. Stołówkę  szkolną  organizuje  szkoła  w  celu  wspierania  prawidłowego

              rozwoju  uczniów  szkoły  i  dzieci  uczęszczających  do  oddziałów

              przedszkolnych  w  szkole ,  zwanych  dalej  „uczniami”.

 

     § 3. Każdy  uczeń  ma  prawo  korzystać  z  posiłków  w  stołówce  szkolnej

              bez  względu  na  sytuację  materialną  jego  lub  jego  rodziny .

 

     § 4. Dyrektor  szkoły  zobowiązany  jest  zapewnić  wszystkim  uczniom

              możliwość  korzystania  z  posiłków  w  stołówce  szkolnej .

 

     § 5.1.Opłaty  za  korzystanie  z  posiłków  wnoszone  są  z  góry  za  cały  miesiąc

             kalendarzowy .

             2.Uczeń  wnosi  opłatę  za  miesiąc  kalendarzowy  w  wysokości  stanowiącej   

             iloczyn  opłaty  jednostkowej  brutto  i  liczby  dni  korzystania  z  posiłków

             w  danym  miesiącu  określonej  przez  szkołę .

             3.Uczeń  ustaloną  opłatę  wnosi  najpóźniej  pierwszego  dnia  miesiąca ,

            w  którym  chce  korzystać  z  posiłków .

 

     § 6.1.Szkoła  zobowiązana  jest  w  przypadku  zgłoszonej  przez  rodziców

             lub ucznia  nie możności  korzystania  z  posiłków  trwającej  co  najmniej

             3 kolejne dni  w  miesiącu  zmniejszyć  proporcjonalnie  opłatę  za  korzystanie

             z  posiłków  w  miesiącu  następnym .

             2.Jeżeli  szkoła nie  ma  możliwości  zmniejszenia  opłaty  w  miesiącu 

             następnym  to  zwraca  rodzicom  lub uczniowi  w  gotówce  równowartości

             za  opłacone ,  a  niewykorzystane  posiłki .

                 

    § 7.1.Ustala  się  wysokość  opłat  jednostkowych  netto  wnoszonych  za

            korzystanie  z  posiłków  przez  uczniów  w  stołówce  szkolnej  zgodnie

            z  załącznikiem  do  uchwały .

            2.Do  opłaty  jednostkowej  netto  dolicza  się  należny  podatek VAT .

 

 

     § 8.1.Jeżeli  możliwości  organizacyjne  stołówki  pozwalają  to  z  posiłków  mogą

            korzystać  nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły ,  w  której  zorganizowana

            jest  stołówka .

            2.Decyzję  o  korzystaniu  z  posiłków  przez  osoby  wymienione  w  ust. 1

            podejmuje  dyrektor  szkoły  w  drodze  zarządzenia .

            3.Dyrektor  szkoły  określa  w  drodze  zarządzenia  cenę  jednostkową  netto

            posiłku  opłacaną  przez  nauczycieli  i  innych  pracowników  szkoły .              

            4.Cena  posiłku , o  której  mowa  w  ust. 3  ustalana  jest  w  wysokości

            odpowiadającej  pełnym  kosztom  przygotowania  posiłku .

            5.Do  ceny  jednostkowej  netto  dolicza  się  należny  podatek VAT .

         

    § 9.Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy .

 

    § 10.Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  01  stycznia  2008  roku .

 

 

 

 

                                                                             Przewodnicząca  Rady  Gminy

 

                                                                                      Wiesława    Kozik

 

     

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )