Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO W JAWORZE SOLECKIM

 

 Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim: adres: Jawor Solecki 68 27-350 Sienno telefon: 48 3771056 mail: zsjawor@home.pl

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Publicznej  Szkole Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim  pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Halina Michałek. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: zsjawor@home.pl  telefon: 483771056

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

 Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

2) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę  na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.

 3) realizacji celów związanych z promocją działań szkoły poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

 Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej szkoły będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W związku z nauką w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim , Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

1. dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych)

 3. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

 4. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

 5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia

6. Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju

7. Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

8. wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku szkoły  w  związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę. art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.

9. Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń. Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia

PRAWO DOSTĘPU

 Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

 PRAWO DO SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych punkt. 1-8 ucznia jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

Przetwarzanie danych opisanych w  punkcie 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO W JAWORZE SOLECKIM
opis dokumentutypdata
docx28-08-2018[ Pobierz ]
15 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )