Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

UCHWAŁA NR XXXV/218/2018

RADY GMINY SIENNO

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie programu wspierania uzdolnionych uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. – ustawy

o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Mając na uwadze potrzebę wsparcia uzdolnionych uczniów przyjmuje się „Program wspierania

uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Sienno”.

§ 2. Program ma na celu przede wszystkim:

1) stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla uczniów;

2) popularyzację ich osiągnięć,

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, stworzenie pozytywnych wzorców

dla społeczności uczniowskiej;

4) promocję Gminy poprzez osiągnięte wyniki uczniów.

§ 3. Realizacja Programu następować będzie poprzez:

1) udzielanie uczniom nagród Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności

artystycznej na podstawie Regulaminu przyznawania nagród stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;

2) udzielenie szkołom i uczniom pomocy w organizowaniu i uczestnictwie w konkursach i zawodach, w tym

pokrycie kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna na konkurs, zawody;

3) promowanie osiągnięć uczniów w mediach i innych formach przekazu.

§ 4. Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy, z uwzględnieniem środków pochodzących

z innych źródeł, w tym darowizn.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sienno: Roman Markiewicz

Id: C97D7AE9-1D31-49C5-821E-2BA6FB616C51. Podpisany Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/218/2018

Rady Gminy Sienno

z dnia 19 marca 2018 r.

Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie,

twórczości i działalności artystycznej

Rozdział 1.

Cel i charakter nagrody

§ 1. 1. Nagroda stanowi formę wyróżnienia i wspierania uczniów wykazujących się szczególnymi

osiągnięciami w nauce oraz szczególną aktywnością i umiejętnościami w sporcie, twórczości i działalności

artystycznej.

2. Nagroda przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie Gminy

Sienno.

§ 2. 1. Nagrody przyznaje się w formie materialnej tj.: upominku, pomocy dydaktycznej, naukowej itp.

2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach nagroda może być przyznana w formie pieniężnej.

3. Wysokość nagród ustalana jest każdorazowo w zależności od wysokości środków przeznaczonych na ten cel

w budżecie Gminy.

Rozdział 2.

Warunki przyznawania nagrody

§ 3. 1. Nagrodę przyznaje się:

a) uczniom klas szkół podstawowych IV - VIII , uczniom klas gimnazjalnych i uczniom szkół

ponadpodstawowych,

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wybitnie uzdolnionym uczniów szkoły podstawowej z klas I-III.

2. Uczeń kandydujący do nagrody Wójta z tytułu szczególnych osiągnięć w nauce powinien spełnić łącznie

poniższe kryteria:

a) uzyskać celujące i bardzo dobre wyniki w nauce: uczniowie szkół podstawowych średnia ocen powyżej 5,00 ;

uczniowie klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych średnia ocen 5,00 i powyżej 5,00,

b) uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

c) brać udział w konkursie, olimpiadzie przedmiotowej itp.

3. Uczeń kandydujący do nagrody Wójta z tytułu szczególnych osiągnięć w sporcie, twórczości i działalności

artystycznej powinien spełnić poniższe kryteria:

a) okazać się dorobkiem swoich osiągnięć na poziomie powiatowym zajmując co najmniej miejsce trzecie lub

wojewódzkim lub krajowym,

b) rzetelnie i nienagannie wywiązywać się obowiązków ucznia,

c) uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

d) swoimi osiągnięciami promować gminę w regionie, województwie i kraju.

4. Nagrodę przyznaje się również grupie (zespołowi, drużynie) za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne

i sportowe co najmniej na poziomie wojewódzkim.

Rozdział 3.

Zasady zgłaszania kandydatów

§ 4. 1. Uczniów do nagrody Wójta Gminy zgłaszają:

a) dyrektorzy szkół w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną,

b) trenerzy i opiekunowie po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

2. Nagrodę może przyznać Wójt z własnej inicjatywy.

Id: C97D7AE9-1D31-49C5-821E-2BA6FB616C51. Podpisany Strona 1

2. Zgłoszenia składa się w formie pisemnej na druku wniosku, który stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Wnioski należy składać do 15 czerwca każdego roku w sekretariacie Urzędu Gminy.

4. Złożenie wniosku o nagrodę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Rozdział 4.

Rozpatrywanie wniosków i wręczenie nagród

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje i nagrody przyznaje powoływana przez Wójta Komisja Nagród

zwana dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli Wójta.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa

przewodniczący Komisji.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

5. Z prac komisji sporządza się protokół.

§ 6. 1. Nagrody wręcza Wójt Gminy podczas zakończenia roku szkolnego.

2. Za przygotowanie uroczystości związanej z wręczeniem nagród odpowiedzialni są dyrektorzy szkół.

Id: C97D7AE9-1D31-49C5-821E-2BA6FB616C51. Podpisany Strona 2

Załącznik do

Regulaminu

Zgłoszenie

ucznia do nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności

artystycznej

1. Imię i nazwisko ucznia/nazwa grupy:……………………….………………………………………..

2. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………

3. Klasa: …………………………………………………………………………………………………..

4. Średnia ocen: …………………………………………………………………………………………..

5. Zachowanie: ……………………………………………………………………………………………

6. Osiągnięcia ucznia:

a) ………………………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………………….

c) .…………………………………………………………………………………………………………

d) ……………….…………………………………………………………………………………………

e) ………………………………………………………………………………………………………….

f) ………………………………………………………………………………………………………….

7. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Kandydaturę do Nagrody uzgodniono/zaopiniowano …………………………………………………..

…………………………… …….………………………….

/miejscowość, data/ /podpis i pieczęć osoby zgłaszającej/

…………………………… …….………………………….

/miejscowość, data/ /podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

*Niewłaściwe skreślić

Id: C97D7AE9-1D31-49C5-821E-2BA6FB616C51. Podpisany Strona 1

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )