Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

Regulamin dowożenia uczniów

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 1/2017

Dyrektora PSP w Jaworze Soleckim

z dnia 1 września 2017 r.

 

Regulamin dowożenia uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim

 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Sienno. Organizator dowozu określa przystanki dla autobusu szkolnego,
    godziny odjazdów w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. Szkoła zobowiązana jest dostosować plan zajęć do terminów dowożenia uczniów.

3. Organizator zleca wykonanie dowożenia dzieci przewoźnikowi wyłonionemu w postępowaniu   przetargowym na dany rok
    kalendarzowy.

4. Przewoźnik w sprawie dowożenia uczniów współpracuje z organizatorem i dyrektorem oraz   nadzoruje wykonanie zlecenia,
    a w szczególności by :

a) autobus szkolny odjeżdżał z przystanku o godzinie ustalonej w porozumieniu z dyrektorem  szkoły, po sprawdzeniu przez opiekuna
    obecności wszystkich uczniów,

b) uczniowie każdej szkoły wsiadali/wysiadali do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez   organizatora miejscu,

c) w przypadku awarii autobusu zapewniony został pojazd zastępczy.

5. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości
    odpowiedzialność ponoszą rodzice.

6. Opiekun odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.  Decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu
    osób z autobusu w odpowiednich miejscach,  podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku.

a) opiekun odpowiada za bezpieczeństwo uczniów – dzieci w czasie wsiadania, przejazdu   i wysiadania z autobusu (pojazdu),

b) po przyjeździe na przystanek „dla wysiadających”, opiekun wychodzi z autobusu i sprawuje  opiekę podczas wsiadania uczniów,

c) po przyjeździe na przystanek „dla wysiadających” pierwszy z autobusu wysiada opiekun i sprawdza warunki bezpieczeństwa
    dla uczniów wysiadających.

7. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad uczniami,  zapewniając im bezpieczeństwo
    do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

8. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili  wejścia do autobusu do chwili przekazania ich
    szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do   chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

9. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych  w niniejszym regulaminie oraz poleceń
    opiekunów.

10.Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów).

a) rodzic (prawny opiekun) odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przystanku,

b) rodzic (prawny opiekun) odpowiada również za bezpieczeństwo dziecka podczas jego oczekiwania na przystanku
    (lub miejscu wyznaczonym) do czasu przyjazdu autobusu  z wyjątkiem przystanków zlokalizowanych na terenie szkoły , gdzie opiekę
    sprawuje nauczyciel w ramach zajęć świetlicowych. 

11.  Obowiązki przewoźnika.

a) autobus winien być oznakowany zgodnie z przepisami ,

b) podczas wsiadania i wysiadania uczniów winny być włączone światła awaryjne,

c) zabrania się zatrzymywania i umożliwienia wsiadania lub wysiadania uczniów na przystankach nie ujętych w harmonogramie.

12. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody kierowcy lub opiekuna,

b) wstawać z miejsc w czasie jazdy, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu ,

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących  w nim osób,

d) żądać bez uzasadnienia zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym ,

e) rozmawiać z kierowcą.

13. Opiekun szkolnego autobusu przekazuje uczniów dowożonych wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi – wychowawcy.

14. Przed rozpoczęciem odwozu opiekun odbiera uczniów od nauczyciela – wychowawcy   i wpuszcza ich do autobusu szkolnego zgodnie
     z ustalonym porządkiem.

15. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu  porównania jej z obecnością w czasie zajęć
     w szkole.

16. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi
     do szkoły w zakresie:

a) prawidłowej organizacji dowozów,

b) zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,

c) poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie lekcji.

17. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczących pozytywnych
     lub negatywnych zachowań uczniów.

18. Dyrektor szkoły informuje z wyprzedzeniem 3 dniowym organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów
    związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami
    pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są tym samym autobusem.

19. Uczeń dowożony autobusem szkolnym może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły i opiekuna - na
     prośbę rodzica ( prawnego opiekuna).

20. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektora szkoły do zapoznania
     z niniejszym regulaminem nauczycieli, rodziców, wychowawców klas w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy:

a) ustawa z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.);

b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

2) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.Prawo przewozowe (Dz. U .z 2000 r. Nr 50  poz.601 ze zm.),

3) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005 r Nr 108 , poz.908),

4) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.2088 ze zm.).

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )