Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

Regulamin Rady Rodziców

                                                            Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 6/2017/2018

z dnia 15.02.2018 r.

    Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Jaworze Soleckim

   

 

 

 

Regulamin

 

Rady Rodziców

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

 

w Jaworze Soleckim

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.)

oraz § 19 ust.7 i 8 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

    1)   Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Jaworze Soleckim;

    2)   Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły;

    3)   Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły;

    4)   Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły;

    5)   Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy;

    6)   Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy;

    7)   Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego,
          wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika rady rodziców;

    8)   Zarząd – należy przez to rozumieć Zarząd rady rodziców;

    9)   Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców;

    10) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły;

    11) Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

2. Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

 

§ 2

Cele Rady

1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu 
    Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych
    organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

    1)  pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły;

    2)  zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły,
         organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością
         Szkoły;

    3)  formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu;

    4)  finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły;

    5)  wspieranie działalności samorządu uczniowskiego;

    6)  organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

§ 3

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

1.  Zebranie Klasowe:

     1)  zebranie Klasowe jest podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły;

     2)  zebranie Klasowe wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Klasową, składającą się
          z co najmniej 3 osób;

     3)  zebranie Klasowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Klasowej prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako
          Przewodniczący Zebrania Klasowego.
     4)  kandydatów do Rady Klasowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym;

     5)  do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć jej pisemną zgodę;

     6)  dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą
          wchodzić osoby kandydujące do rady klasowej;

     7)  w celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom
          z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza
          protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów; 

     8)  wybór następuje zwykłą większością głosów;

     9)  głos jest ważny, jeśli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady Klasowej
          przewidzianych do wybrania;

    10) sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe.

2.  Skład Rady Rodziców:

     1)  w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wskazanym przez Zebranie Klasowe;

     2)  odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego Zebrania Klasowego

          a) w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie,

          b) na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy;

     3)  odwołanie członka Rady następuje dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
          połowy rodziców uprawnionych do głosowania.

3.  Organy wewnętrzne Rady Rodziców:

     1)  organami wewnętrznymi Rady są:

           a)  Zarząd Rady Rodziców,

           b)  Komisja Rewizyjna;

     2)  organy wewnętrzne Rady wybierane są na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym w głosowaniu jawnym;

     3)  w skład Zarządu, którego liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz,
          Skarbnik i jeden Członek.

     4)  w skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,
         Sekretarz.

 

§ 4

Zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

1.  Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie z ich kompetencjami.

2.  Zwyczajne Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

3.  Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady oraz na wniosek Dyrektora.

4.  Pierwsze zebranie zwołuje Dyrektor nie później niż do końca września każdego roku.

5.  O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka
     Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

6.  W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed
     terminem zebrania.

7.  Tryb zwoływania zebrań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych określają te organy.

8.  Uchwały Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
     połowy liczby ich członków.

9.  Zebrania Rady są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.

10.W zebraniach Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

 

§ 5

Kompetencje Rady oraz jej organów wewnętrznych

1.  Do kompetencji Rady należy w szczególności:

     1)  występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu
          prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;

     2)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

     3)  opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora;

     4)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

     5)  opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;

     6)  opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela
          kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego;

     7)  występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju
          oraz udział w określeniu wzoru tego stroju,

     8)  występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli;

     9)  występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły;

   10)  wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli 
          rodziców uczniów Szkoły;

   11)  wybór  przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora;

   12)  uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian;

   13)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu
          przez nią opinii w tej sprawie;

   14)  uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

2.  Kompetencje i wszystkie zadania Rady pomiędzy jej zebraniami, wykonuje Zarząd.

3.  Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim ”

4.  Zarząd reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

5.  Do podstawowych zadań Zarządu należy:

     1)  bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady;

     2)  realizacja preliminarza finansowego Rady;

     3)  wykonywanie uchwał Rady;

     4)  koordynowanie prac Rad Klasowych;

     5)  nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę;

     6)  zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.

6.  W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie Zarządu: Przewodniczący oraz
     Skarbnik.

7.  Komisja Rewizyjna:

     1)  Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Zarządu;

     2)  do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

          a)  kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Zarządu pod względem zgodności z obowiązującymi
               przepisami,

          b)  przedstawianie Radzie informacji i wniosków z przeprowadzonych kontroli,

          c)  opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

          d)  wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę;

          e)  występowanie do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych w przypadku rażących uchybień
               w działalności Zarządu;

       3)  komisja Rewizyjna może działać poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej trzech osób, powoływanych na wniosek
            Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

       4)  zespół kontrolny wymieniony w pkt 3:

            a)  ma prawo żądania od Członków Zarządu i osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych
                 bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw a kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty
                 dotyczące zakresu kontroli,

            b)  po zakończeniu kontroli sporządza protokół,

            c)  przekazuje protokół do zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.

8.  Pracami Rady i Zarządu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

9.  Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Zarządu, może zostać określa uchwałą Zarządu.

10. Rada, Komisja Rewizyjna i Zarząd dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu;

     1)  protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący,

     2)  uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący,

     3)  rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach
          działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 6

Organizacja pracy i zadań Rad Klasowych

1.  Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.

2.  Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok.

3.  Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:

     1)  realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Zarządu w danej klasie;

     2)  prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli;

     3)  występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy nauczycieli i Dyrektora, do Rady  oraz
         opiniowanie projektów jej uchwał;

     4)  informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady i Zarządu, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej;

     5)  zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy,
          z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców;

     6)  składanie raz do roku sprawozdania ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy.

4.  Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Rady Klasowej.

 

 

§ 7

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

1.  Źródłem funduszy Rady są:

     1)  dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,

     2)  dotacje,

     3)  dochody z innych źródeł.

2.  Fundusze, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie
     udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego i opieki nad uczniami.

3.  Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

     1)   Rada Pedagogiczna;

     2)   Wychowawcy klas;

     3)   Rady Klasowe;

     4)   Samorząd Uczniowski.

4.  Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.

5.  W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.

6. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 

§ 8

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

1.  Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

3.  Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 26 marca 2013 r.

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2018 r.

 

 

 

 

 

                                                                                   .......................................................……….

                                                                                     (podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady)

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )