Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

Regulamin

używania telefonów komórkowych

i innych sprzętów  elektronicznych na terenie szkoły

 

1. Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony komórkowe odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność,
    za zgodą rodziców.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów na teren szkoły
    oraz zabieranego na wycieczki i wyjazdy szkolne.

3. Możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych może odbywać się
    w wyniku  ustaleń uczniów z wychowawcą oraz za zgodą rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za ten sprzęt.

4. Uczeń ma obowiązek wyłączyć (wyciszyć) telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

5. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych
    i słuchawek (powinny one być wyłączone i schowane do plecaka, torby lub szafki). Zakaz ten dotyczy również zajęć pozalekcyjnych
    i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę oraz wszelkich uroczystości.

6. Korzystanie z telefonu podczas zajęć jest możliwe tylko w celach edukacyjnych za zgodą nauczyciela.

7. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców.

8. Dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego podczas przerw śródlekcyjnych wyłącznie w celu rozmowy z rodzicem,
    w korytarzu przy sekretariacie szkoły.

9. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń jest zakazane.

10. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych i przebieralniach

11. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu w bibliotece szkolnej.

12. Zakazuje się ładowania telefonów komórkowych na terenie szkoły.

 

KONSEKWENCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

 

1. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z niniejszym regulaminem uczniowie
    otrzymują pisemne uwagi od nauczyciela.

2. W przypadku korzystania podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych niezgodnie
    z niniejszym regulaminem, nauczyciel odbiera uczniowi telefon lub inny sprzęt elektroniczny, kładzie go w widocznym miejscu,
    a następnie w obecności ucznia przekazuje go do depozytu w sekretariacie szkoły. Uczeń ma prawo wyłączyć telefon, wyjąć
    z  niego kartę SIM i kartę pamięci. Uwaga o zabraniu sprzętu zostaje odnotowana w dzienniku.

3. W przypadku, gdy powyższe sytuacje powtarzają się po raz trzeci, uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania. Każde trzy kolejne 
    naruszenia regulaminu, powodują dalsze obniżenie ocen. W klasach 1-3 wzmianka o łamaniu regulaminu jest zawarta w semestralnej
    i końcowej ocenie z zachowania.

4. Za przestrzeganie regulaminu uczeń otrzymuje na koniec semestru pisemną pochwałę od wychowawcy mającą wpływ na ocenę
    z zachowania. Uczniowie w klasach 1-3 otrzymują pisemną pochwałę od wychowawcy mającą wpływ na ocenę opisową z zachowania.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. na mocy Zarządzenia Dyrektora szkoły, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )