Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO W JAWORZE SOLECKIM

 Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych pracowników Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim   jest  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim adres: Jawor Solecki 68 27-350 Sienno telefon: 48 3771056 mail: zsjawor@home.pl

 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem zatrudnienia w Szkole Podstawowej im.  pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Halina Michałek: mail: zsjawor@home.pl, telefon: 483771056

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1) zawarcia umowy o pracę, należytego jej wykonania, rozwiązania ww. umowy, innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

2) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Publiczną  Szkołę Podstawową im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (np. zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych w ZUS, przesłania organom podatkowym informacji dotyczących przychodów pracownika, itp.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w powiązaniu z: a) art. 221 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108 ze zm.); b) Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1778 ze zm.); c) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.); d) Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.); e) Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2017 poz. 2191); f) Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) g) Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189 ze zm.); h) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 949); i) Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 ze zm.).

 POZYSKIWANIE DANYCH O PRACOWNIKACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W przypadku pracowników, których obowiązki wiążą się z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, Dyrektor Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego przed dopuszczeniem pracowników do pełnienia obowiązków, ma ustawowy obowiązek uzyskania informacji o nich z następujących rejestrów publicznych:

1) Dane z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, którego administratorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, w zakresie informacji o ewentualnym ukaraniu pracownika karami dyscyplinarnymi oraz zawieszeniu w pełnieniu obowiązków;

2) Dane o figurowaniu lub niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, którego administratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucje wymiaru sprawiedliwości).

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Publiczną  Szkołę Podstawową im. Dionizego Czachowskiego  przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) do celów archiwizacji.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

 W związku z zawartą przez Panią/Pana umową o pracę, Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim może przetwarzać w szczególności następujące dane:  

1. Dane osobowe (np. imię, nazwisko, nr PESEL, adres zameldowania) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108 ze zm.); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189 ze zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 2. Dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres korespondencyjny)

 3. Dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

4. Dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

 5. Dane osobowe pracownika i dane osobowe dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

6. Dane osobowe pracownika i dane osobowe dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

7. Dane osobowe niezbędne do rozliczenia z pracownikiem wynagrodzenia (np. nr rachunku bankowego, szczegółowe zasady wyliczania wynagrodzeń)

8. Dane dotyczące badań medycyny pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189 ze zm.)

 9. Dane osobowe dotyczące przebiegu zatrudnienia

10. Dane osobowe w zaświadczeniach o niekaralności (nauczyciele, pracownicy na stanowiskach urzędniczych) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189 ze zm.)

11. Dane osobowe członków rodziny pracownika Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1778 ze zm.)

12. Dane osobowe niezbędne do weryfikacji wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przypadku ubiegania się o takie świadczenia Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2017 poz. 2191).

 13. Dane o prawomocnym ukaraniu karami dyscyplinarnymi oraz o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków pochodzące z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189 ze zm.)

14. Dane o figurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 ze zm.)

15. Dane niezbędne do raportowania danych do Systemu Informacji Oświatowej Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 949 ze zm.)

16. Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59 ze zm.)

 PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.

PRAWO DO SKARGI

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez pracownika jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO W JAWORZE SOLECKIM
opis dokumentutypdata
docx28-08-2018[ Pobierz ]
15 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )