Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

KONCEPCJA 

 

funkcjonowania i rozwoju

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

 

w Jaworze Soleckim

 

na lata 2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

„Kto liczy na tygodnie sieje trawę.

Kto liczy na lata sadzi drzewa,

ale kto liczy na stulecia ten, wychowuje i kształci ludzi”.

(przysłowie chińskie, które jest na tablicy w korytarzu głównym szkoły)

 

W przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły uwzględniono aktualne uwarunkowania organizacyjne szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. W roku szkolnym 2016/2017 szkoła podstawowa wchodziła obok gimnazjum  w skład zespołu szkół.

Z dniem 1 września 2017 r. – zgodnie z reformą oświaty - dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową.  Organ prowadzący (rada gminy)  
6 lutego 2017 r. w drodze uchwały, dokonał jej przekształcenia w ośmioletnią szkołę podstawową. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stali się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegali promocji do klasy VII  ośmioletniej szkoły podstawowej.

Z dniem 1 września 2017 r. uległa likwidacji klasa I, a w następnych latach kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Gimnazjum zostało włączone do ośmioletniej  szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019  klasy dotychczasowego gimnazjum  będzie prowadziła szkoła podstawowa,  aż do czasu  likwidacji tych klas . Do klas tych zastosowanie będą miały  dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów. Uczniowie otrzymają świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

 

I.Charakterystyka Szkoły.

 

1. Dane ogóle o Szkole:

Szkoła położona jest w miejscowości Jawor Solecki, w północnej części gminy Sienno, w powiecie lipskim i województwie mazowieckim. Obiekty szkolne znajdują się na posesji nr 68. Struktura organizacyjna Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim 
w dniu 1 września 2017 r. przedstawia się następująco: trzy oddziały  przedszkolne, siedem oddziałów szkoły podstawowej i dwa oddziały gimnazjalne. Łącznie funkcjonuje 12 oddziałów, w których uczy się 145 uczniów. W Szkole zatrudnionych jest 23 nauczycieli 
i 7 pracowników niepedagogicznych.

 

2. Historia  Szkoły (krótki rys historyczny):

1918 r. - początki istnienia szkoły

1926 r.-  budowa drewnianego budynku szkolnego

1937 r. – budowa drugiego drewnianego budynku szkolnego

1964 r. -  nadanie imienia szkole, Patronem został płk Dionizy Czachowski

1995 r. -  oddanie do użytku nowego obiektu dydaktycznego

1999 r. – przekształcenie szkoły podstawowej w  Zespół Szkół , powstanie gimnazjum

2001 r. - oddanie   do użytku sali gimnastycznej

2003 r. - otrzymanie sztandaru w 140 Rocznicę Śmierci D. Czachowskiego

2007 r. - oddanie do użytku boiska sportowego

2009 r. - oddanie do użytku piętrowej części obiektu

2013 r. – obchody 150 Rocznicy Śmierci D. Czachowskiego

2017 r. –likwidacja Zespołu Szkół – przekształcenie w szkołę podstawową, wygaszanie
                gimnazjum

 

 

 

 

 1. Baza szkoły:

Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi. Wszystkie sale wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne i dostęp do internetu. Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, boisko szkolne, plac zabaw, własną kotłownię. W szkole funkcjonują: biblioteka, stołówka i sklepik szkolny. Budynek dydaktyczny jest systematycznie dostosowywany do zaistniałych potrzeb, sale lekcyjne odnawiane i wyposażane a otoczenie zagospodarowywane.

 

4. Mocne strony Szkoły (w oparciu o analizy z lat poprzednich):

     1) Baza materialna.

Dobre wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, sprzęt i oprogramowanie w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych, dobrze wyposażone sale edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Sala gimnastyczna  i zaplecze sportowe, sala ćwiczeń rekreacyjnych. Plac zabaw dla dzieci oddziałów przedszkolnych oraz najmłodszych uczniów.

2)      Oferta edukacyjna.

Dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych 
i otrzymaniem certyfikatu „Wiarygodna szkoła”. W szkole nauka dwóch języków obcych (język angielski, język niemiecki. Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby 
i zainteresowania uczniów. Aktywna strona internetowa. Organizacja ogólnoszkolnych projektów edukacyjnych. Działalność charytatywna. Organizacja imprez  dla środowiska lokalnego.

3)      Kadra pedagogiczna.

Wysokie kompetencje zawodowe, umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych, 70% nauczycieli ze stopniem nauczyciela dyplomowanego. Przygotowanie większości nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych. Zespół nauczycieli  jest otwarty na zmiany, przy tym zaangażowany w realizację wielu projektów na rzecz społeczności lokalnej.

5. Słabe strony pracy szkoły (na podstawie analiz z lat poprzednich):

1)       Trudne warunki lokalowe świetlicy szkolnej.

2)       Brak motywacji uczniów zdolnych do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach.

3)       Trudne warunki lokalowe kuchni i stołówki szkolnej.

4)       Niska motywacja do nauki znacznej grupy uczniów.

6. Oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców na podstawie diagnozy potrzeb.

1)       Dostęp do szybkiego internetu.

2)       Zmiana organizacji przerw międzylekcyjnych oraz możliwości spędzania przerw: zabawy 
w kącikach tematycznych, ławeczki na wszystkich korytarzach, itd.

3)       Odciążenie ucznia poprzez zaniechanie wykonywania prac domowych bez ich uzasadnienia.

4)       Poprawa warunków stołówki i świetlicy szkolnej.

 

II.Wizja Szkoły.

 

 1. Wizja oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne przyjazne dziecku i jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym  dzieci zdobywają wiedzę 
i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym szkole i w dorosłym życiu. 
W procesie edukacji wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne oraz własne 
i adoptowane projekty edukacyjne.

 1. Wizja szkoły podstawowej.

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci 
i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

W latach 2017 – 2019 szkoła podstawowa prowadzi oddziały gimnazjum, wypełniając obowiązki dotychczasowego gimnazjum, stosując przepisy obowiązujące dla tego typu szkoły.

III.Misja  Szkoły.

Misja oddziałów przedszkolnych

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie  dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Misja oddziałów gimnazjum

Celem misji oddziałów gimnazjum jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki 
i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

 

IV.Sylwetka absolwenta.

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

- otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

- wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

-  odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

- odpowiedzialny za swoje zachowanie,

- aktywny, dociekliwy i kreatywny;

zna:

- swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),

- symbole narodowe i je szanuje,

- swoje zalety i mocne strony;

umie:

- akceptować siebie i innych,

- komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

- obcować ze sztuką – teatrem, muzyką,

- dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

- być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

- okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Absolwent szkoły podstawowej

- jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum  

  ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),

- posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy  w codziennym życiu oraz stara się
  wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

- sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz  
   multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

- rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

- posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

- jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

- potrafi dokonać samooceny,

- rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

- charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

- potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

- okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,

- potrafi działać w grupie,

- umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

- jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

- niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

Absolwent oddziałów gimnazjum:

- posiada uporządkowaną wiedzę i określony system wartości,

- jest otwarty na innych oraz na  zmiany we współczesnym świecie,

- potrafi współpracować w grupie,

- jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje,

- odznacza się postawą patriotyczna i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo, jest
   otwarty na europejskie  i światowe wartości kultury,

- podejmuje rozważne decyzje, potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości,

- charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą,

- pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada nawyk stałego uczenia się, rozwija 
   swojej zdolności, pasje i zainteresowania,

- jest wytrwały w dążeniu do celu i przygotowany do życia w społeczeństwie,

- kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich pracę,

- zna i przestrzega swoich praw i innych,

- dba o bezpieczeństwo własne i innych,

- potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych,

- jest kreatywny, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

- uczy się chętnie języków obcych i potrafi się nimi posługiwać,

- posiada świadomość prozdrowotną i proekologiczną,

- świat postrzega holistycznie – całościowo, globalnie, integralnie,

- jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy.

 

V.Współpraca z rodzicami.

Współdziałanie z rodzicami jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i szkoły podstawowej  oraz oddziałów gimnazjum. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, pomaga im w osiągnięciu sukcesu, daje szansę na ciągłe doskonalenie procesu wychowawczego. Świadome i celowo zorganizowane współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwia osiąganie pożądanych efektów w procesie nauczania i wychowania.

Formy współpracy  z rodzicami

- zebrania ogólne z rodzicami,

- zebrania grupowe w poszczególnych oddziałach klasowych,

- kontakty indywidualne ( także telefoniczne i mailowe),

- spotkania okolicznościowe,

- organizacja zajęć otwartych dla rodziców,

- uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych i szkolnych, festynach, piknikach,

- sprawowanie opieki podczas wycieczek i imprez,

- udział w tworzeniu dokumentów przedszkolnych i szkolnych,

- prelekcje, pogadanki,

 - spotkania integracyjne np. Piknik rodzinny,

- tablice informacyjne dla rodziców,

- witryna internetowa Szkoły,

- włączanie rodziców do organizacji przedszkolnych i szkolnych imprez,

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz Szkoły.

 

VI.Plan działań  Szkoły.

 1. Działalność dydaktyczna.

Zakładane cele:

- rytmiczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
   kształcenia ogólnego),

- umożliwienie dostępu do różnych zajęć dodatkowych,

- wzmocnienie aktywności uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych,

- promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i przygotowanie ich do konkursów 
   przedmiotowych,

- wspieranie ucznia niepełnosprawnego oraz z problemami dydaktycznymi,

- systematyczne badanie efektów kształcenia, osiągnięć edukacyjnych uczniów,

- zapoznanie uczniów z zasadami egzaminu zewnętrznego,

- analizowanie wyników egzaminu zewnętrznego,

- podniesie efektywności kształcenia.

Wskaźniki sukcesu:

- w zajęciach dodatkowych uczestniczy wysoki wskaźnik przedszkolaków/uczniów,

- o Szkole  mówi się pozytywnie w kontekście jej działalności,

- uczniowie w znacznym stopniu samodzielnie realizują projekty edukacyjne,

- wyniki analizy testów próbnych, sprawdzianów diagnozujących, podsumowujących oraz
  egzaminu zewnętrznego wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

 

Zadania do realizacji:

- monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
  i kształcenia ogólnego,
- zwiększenie liczby zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

- zapewnienie większego dostępu do TIK nauczycielom wychowania przedszkolnego 
  i edukacji wczesnoszkolnej,

- analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania,

- dostosowanie treści programowych i sposobu ich realizacji do możliwości uczniów,

- rozwijanie inicjatyw w kierunku:

 • zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,
 • indywidualizacji procesu nauczania i wymagań wobec uczniów,
 • zachęcania do udziału w konkursach i zawodach,
 • promocji osiągnięć uczniów ( gazetka szkolna, strona internetowa Szkoły, podczas zebrań z rodzicami),

- diagnozowanie kompetencji dzieci sześcioletnich oraz uczniów  za pomocą testów
   własnych lub przygotowany przez różne instytucje oświatowe:

 • w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
 • w oddziałach klas  II-III gimnazjum,

- współpraca z OKE oraz ośrodkami doskonalenia zawodowego.

 

 1. Działalność wychowawczo – opiekuńcza.

Zakładane cele:

- udzielanie wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży,

- propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,

- przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

- kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,

- respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości,

- eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji,

- pogłębianie współpracy z rodzicami.

Wskaźniki sukcesu:

- uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów,

- w Szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia,

- uczniowie planują i wybierają kierunek dalszego kształcenia, uwzględniając swoje 
   predyspozycje, ambicje i  potrzeby rynku pracy,

- uczniowie angażują się w różnorodne akcje społeczne, np. WOŚP, zbiórka plastikowych
  nakrętek - pomoc hospicjum dla dzieci w Lublinie, zbiórka zużytych baterii itp.,

- uczniowie, rodzice i nauczyciele postrzegają Szkołę i jej otoczenie jako miejsce
  bezpieczne i sprzyjające nauce,

Zadania do realizacji:

- ewaluacja Programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły,

- organizowanie i przeprowadzanie spotkań, prelekcji związanych z problematyką 
   wychowawczą,

- diagnoza sytuacji wychowawczej nowych uczniów,

- organizacja wycieczek, wyjazdów o charakterze rekreacyjno – sportowym,

- angażowanie uczniów w akcje, projekty i konkursy o tematyce proekologicznej,

- prowadzenie zajęć związanych z preorientacją zawodową w szkole podstawowej 
  i gimnazjum,

- zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach
  edukacyjnych,

- uczenie szacunku wobec symboli państwowych i religijnych,

- ścisły monitoring realizacji przez dzieci obowiązkowego rocznego przygotowania
   przedszkolnego, obowiązku szkolnego,

- wypracowanie  porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w przypadkach łamania
  przez uczniów postanowień Statutu Szkoły,

- stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze (Policja,

  straż pożarna, gminny ośrodek pomocy społecznej, parafia itp.), a także poszerzanie tej

  współpracy o nowe formy.

 

 1. Baza Szkoły.

Zakładane cele (związane są z możliwościami finansowymi Szkoły i organu prowadzącego):

- utrzymanie budynku Szkoły w odpowiednim stanie technicznym,

- dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia,

- doposażenie pozostałych sal w tablice interaktywne,

- zakup sprzętu sportowego ( zgodnie ze zdiagnozowanymi  potrzebami),

- wzbogacenie wyposażenia Szkoły o nowy sprzęt komputerowy i infrastrukturę
  dydaktyczną,

 

Wskaźniki sukcesu:

- budynek szkolny zapewnia przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne 
  warunki nauki i pracy,

- Szkoła jest wyposażona w nowoczesne urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt
  komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów  
  i nauczycieli.

Zadania prowadzące do poprawy bazy szkolnej:

- racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi,

- adaptacja trzech pomieszczeń na potrzeby stołówki i kuchni szkolnej,

- przeprowadzenie remontów bieżących w obrębie budynku Szkoły,

- unowocześnienie sprzętu komputerowego,

- uzupełnienie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne, z uwzględnieniem sprzętu 
  multimedialnego i oprogramowania,

- systematyczne uzupełnianie księgozbioru i doposażenie biblioteki Szkoły,

- zakup sprzętu sportowego,

- systematyczna wymiana sprzętu szkolnego ( stolików, ławek, krzeseł),

- doposażenie sal przedszkolnych,

- zakup kolejnych szafek odzieżowych dla uczniów,

- komputer w każdej sali z szybkim łączem internetowym,

- pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych..

 

 1. Funkcjonowanie Szkoły  w środowisku lokalnym.

Zakładane cele:

- działania promujące Szkołę w środowisku lokalnym,

- wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,

- współpraca z samorządem terytorialnym,

- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

- promowanie w środowisku potrzeby uczenia się,

- rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności Szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu:

- kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku,

- czynne włączanie się w akcje, projekty, programy, inicjatywy ogólnokrajowe, np.:
   Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Szkoła Promująca Zdrowie, WOŚP, itp.,

- organizacja zajęć otwartych dla uczniów  i rodziców,

- aktywna współpraca z rodzicami: współudział w podejmowaniu decyzji, zasięganie 
   opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.,

- aktualizacja strony internetowej Szkoły i ewentualne wydawanie gazetki szkolnej –
   (sukcesy, wydarzenia szkolne),

- dokumentowanie pracy  Szkoły na stronie internetowej,

- przygotowanie folderu o Szkole i Patronie Szkoły,

- organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych, np. pasowanie na przedszkolaka,
   Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Jasełka, zabawa karnawałowa, Piknik rodzinny, 
  ślubowanie klas pierwszych, Dzień Wiosny oraz akademii środowiskowych z okazji
   świat, np. odzyskania przez Polskę niepodległości, Święta Patrona, Dnia Edukacji
   Narodowej i innych,

- dbanie o właściwy przepływ informacji  pomiędzy nauczycielami i rodzicami,

- monitorowanie postrzegania Szkoły w środowisku lokalnym, np. badanie ankietowe
  opinii rodziców i uczniów.

 

 1. Organizacja i zarządzanie Szkołą.

Zakładane cele:

- aktualizacja prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym
   systemem prawnym,

-  planowanie działań przez Radę Pedagogiczną,

-  prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli,

-  opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,

-  sprawne zarządzanie Szkołą.

 

Wskaźniki sukcesu:

- Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu tworzenia dokumentacji
   przedszkolnej i szkolnej,

-  ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli,

- wewnętrzne prawo jest znane uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz jest przez nich 
   respektowane,

-  propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań Szkoły,

- monitorowana jest rytmiczność realizacji podstawy programowej wychowania 
   przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

- Szkoła  posiada i wykorzystuje nowoczesne pomoce dydaktyczne,

- wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru, a wyniki 
   i wnioski z nadzoru służą poprawie jakości pracy Szkoły.

- Szkoła jest sprawnie zarządzana, posiada jasno określone regulaminy i procedury.

Zadania do realizacji:

- monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa
   oświatowego,

- monitorowanie spójności dokumentów szkolnych z przepisami prawa oświatowego 
   i powszechnego,

- tworzenie zespołów zadaniowych w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych, 
   wychowawczych i opiekuńczych, aktualizowania potrzeb w zakresie dodatkowej
   dokumentacji Szkoły,

-  publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie  internetowej Szkoły,

-  zapewnienie dostępu rodzicom do aktualnych informacji o pracy Szkoły,

- włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach dzieci 
   i uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i potrzeb 
   rodziców, wspólna ocena podejmowanych i realizowanych działań,

-  sprawna realizacja zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego,

-  prowadzenie na bieżąco diagnozy potrzeb i ewaluacji pracy Szkoły.

 

 1. Kadra pedagogiczna.

Zakładane cele:

- wykorzystywanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli,

- dobór kierunków doskonalenia z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb Szkoły oraz 
  przepisów prawa oświatowego,

- organizowanie doskonalenia zawodowego w Szkole.

 

Wskaźniki sukcesu:

- nauczyciele przedstawiają dyrektorowi propozycję własnego doskonalenia zawodowego,

-  dyrektor i Rada Pedagogiczna proponują tematykę szkoleń i narad na dany rok szkolny,

- dyrektor zapewnia środki budżetowe na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji 
   przez nauczycieli zgodnie z planem finansowym na dany rok szkolny.
Zadania do realizacji:

- sformułowanie problemów Szkoły  wymagających rozwiązania na podstawie wyników
  diagnozy istniejącego stanu,

- konfrontacja rozpoznanych problemów z kompetencjami nauczycieli w zakresie ich
   rozwiązywania – określenie potrzeb szkoleniowych,

- opracowanie i realizacja planu wspomagania nauczycieli,

- współpraca i pomoc nauczycielom w opracowywaniu własnych programów i innowacji
  pedagogicznych,

- pomoc w tworzeniu prze nauczycieli materiałów dydaktycznych i upowszechnianie tych
  materiałów w zespole.

 

VII.Ewaluacja realizacji planowanych działań.

Ocena przydatności i skuteczności wszystkich podejmowanych działań w odniesieniu do założonych celów odbywać się będzie  szczególności poprzez:

- prowadzenie kontroli dokumentacji przedszkolnej i szkolnej,

- obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

- kontrolę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia
  ogólnego,

- analizę sprawozdań  z pracy zespołów nauczycieli oraz organizacji działających  
   w placówce,

- monitorowanie sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.

Do planowania i modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących 
w Szkole wykorzystywane będą wnioski z nadzoru oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej
 i zewnętrznej. Koncepcja pracy Szkoły podlega modyfikacji, a jej podstawę stanowić będą zdiagnozowane potrzeby uczniów, środowiska lokalnego oraz zmiany  w prawie oświatowym i wewnątrzszkolnym. Kierunki działania Szkoły określone w niniejszej koncepcji zostaną  uwzględniane w planie pracy szkoły na rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )