Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

Informacja o działaniach promocyjnych

Informacja o działaniach promocyjnych prowadzonych przez  Publiczną Szkołę Podstawową im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim.

 

Publiczna  Szkoła Podstawowa im Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim, tak jak zdecydowana większość instytucji na całym świecie, informuje o swojej działalności, także podejmując aktywne działania promocyjne. W tym celu prowadzimy np. tablice informacyjne, gazetkę szkolną, szkolne strony internetowe. W zasobach tych publikujemy informacje o naszych szkolnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków naszej szkolnej społeczności, w tym naszych uczniów. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Szkołę i uczniów w dobrym świetle. Wzbogacamy je zdjęciami i ewentualnie filmami, które zostały wykonane w czasie szkolnych uroczystości, wydarzeń, zajęć. Szanując prawa* naszych uczniów i ich rodzin, serdecznie prosimy                                o podjęcie decyzji dotyczącej rozpowszechniania w celach promocji Szkoły informacji nt. Państwa dziecka. Zgoda na rozpowszechnianie informacji nt. ucznia, w tym jego wizerunku w celach związanych z promocją szkoły.

 

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka takich jak imię i nazwisko, klasa, do której uczęszcza moje dziecko, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brało lub będzie brało udział (np. konkursy, zawody sportowe), informacji o jego sukcesach, w tym także wizerunku mojego dziecka, czyli fotografii     i nagrań, na których będzie możliwa identyfikacja mojego dziecka. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z promocją szkoły, także poprzez ich udostępnienie, rozpowszechnienie w następującej formie:

  • · umieszczenie informacji w gazetce szkolnej
  • · zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych umieszczonych wewnątrz budynku Szkoły

 · zamieszczenie informacji na oficjalnych, szkolnych stronach internetowych

  • · przekazywanie informacji, w tym zdjęć i filmów o najważniejszych wydarzeniach z życia Szkoły na stronę internetową i do mediów lokalnych.

 Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez przekazanie wychowawcy mojego dziecka lub pracownikowi sekretariatu szkoły pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) * Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650)

 

………………………………………………                                                       …………………………………………………………..

          (data)                                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Informacja o działaniach promocyjnych prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim.
opis dokumentutypdata
docx28-08-2018[ Pobierz ]
13 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )