Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

PROCEDURY

bezpieczeństwa obowiązujące w PSP w Jaworze Soleckim

 

I.  Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia   
     o wymuszeniu, kradzieży, bójce:
1.  Zidentyfikowanie problemu – odpowiedzialni: pedagog, nauczyciele, dyrekcja.

2.  Wezwanie rodziców do szkoły – odpowiedzialni: wychowawcy, pedagog, dyrekcja.

3.  Zawiadomienie policji – odpowiedzialni: dyrekcja, pedagog, nauczyciele. Wysłuchanie ucznia odbywa się w obecności pedagoga,
     dyrekcji lub wychowawcy.

4.  Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich – odpowiedzialny: pedagog i dyrektor.

 

II. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie:

1.  Stwierdzenie śladów pobicia, liczne siniaki – informacja – wychowawca – pedagog – dyrektor.

 2.  Rozmowa z uczniem.

 3. Wezwanie rodziców – rozmowa z dyrektorem i pedagogiem.

 4. Przy powtarzającej się sytuacji pismo do sądu o wgląd w sytuację rodzinną.

 

III.  Procedura  postępowania  w  przypadku  otrzymania  informacji
        o molestowaniu  dziecka  w  rodzinie  lub  środowisku:

1. Rozmowa informatora i dziecka przeprowadzana przez pedagoga.

2. Wezwanie rodzica, który nie był domniemanym sprawcą.

3. Zgłoszenie się matki (ojca) z dzieckiem do lekarza (informacja na policję).

4. Wskazanie instytucji pomagającym ofiarom molestowania (psycholog).

5. Otoczenie dziecka w szkole szczególną opieką.

 

IV.  Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia:

1. Przerwanie takiego zachowania przez obserwatora przy użyciu perswazji słownej lub fizycznej.

2. Powiadomienie wychowawców uczniów o zdarzeniu.

3. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem w obecności świadka zdarzenia ( zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka,
    ocena zdarzenia, wyciągnięcie, wniosków).

4. Poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji.

5. Zgłoszenie sprawy do pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

6. Uzgodnienie sankcji w stosunku do sprawcy zdarzenia w oparciu o statut szkoły.

7. Przekazanie rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacji na temat zastosowanych wobec ucznia konsekwencji.

 

V.  Procedura postępowania w przypadku poważnych problemów wychowawczych z uczniem:
1.  Rozmowa wychowawcy klasy i pedagoga z uczniem.

2.  Rozmowa z rodzicami ucznia.

3.  Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem.

4.  Udzielenie upomnienia na forum klasy.

5.  Udzielenie nagany na apelu szkolnym.

6.  Informacja na policję i do sądu rodzinnego o zagrożeniu demoralizacją.

7.  Przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

VI. Procedura postępowania wobec ucznia posiadającego narzędzia i środki niebezpieczne:                                                            

1. Ustalenie faktu posiadania (zidentyfikowanie do kogo i jakie w/w przedmioty należą).

2. Zabezpieczenie i odizolowanie przedmiotu i posiadacza.

3. Powiadomienie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, a następnie rodziców i o zdarzeniu.

4. Wychowawca klasy odnotowuje zdarzenie w dzienniku lekcyjnym.

5. Ogólna ocena sytuacji przez zespół: dyrektor, wychowawca, koordynator do spraw bezpieczeństwa ustalenie wniosków końcowych
    oraz wynikających z nich konsekwencji statutowych wobec ucznia stwarzającego zagrożenie.

6. W przypadku powtórzenia się w/w sytuacji, oprócz opisanych powyżej procedur, pisemne powiadomienie sądu rodzinnego
    o zaistniałych zachowaniach ucznia.

WARUNKI  NIEZBĘDNE  DO REALIZACJI:

  • wydanie zakazu posiadania, wnoszenia na teren szkoły narzędzi i środków niebezpiecznych, z jednoczesnym dołączeniem dokładnej listy w/w przedmiotów,
  • dodatkowo poinformowanie o tym uczniów na lekcjach wychowawczych.

 

VII.  Procedura postępowania w przypadku pojawienia się w szkole problemu
        narkotyków lub dopalaczy:

1. W przypadku znalezienia narkotyku (dopalaczy) w szkole należy:

     a)   poinformować o zdarzeniu dyrekcję szkoły,

     b)   wezwać policję, która odbierze i zabezpieczy znalezioną substancję.

2.  W przypadku domniemania o posiadaniu narkotyku (dopalaczy) przez ucznia należy:

     a)   powiadomić wychowawcę, pedagoga, dyrektora,

     b)   odizolować ucznia,

     c)   powiadomić rodziców, wezwać ich do szkoły,

     d)   zaproponować opróżnienie tornistra,

     e)   zabezpieczyć dowody przy świadkach,

     f)   wezwać policję w celu zabezpieczenia narkotyku (dopalaczy).
     g)   wysłuchanie nieletniego przy rodzicach.
     Nauczyciel nie ma prawa przeszukać teczki ucznia ani jego rzeczy osobistych.

3. W przypadku dostrzeżenia u ucznia objawów odurzenia należy:
     a)   odizolować ucznia,

     b)   zapewnić uczniowi opiekę,
     b)   zawiadomić rodziców i dyrekcję szkoły.

     W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

VIII. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności:

1. Interwencja świadka zdarzenia - powstrzymanie sprawców.

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności zdarzenia.

3. Powiadomienie dyrektora szkoły i rodziców, (gdy znany jest sprawca).

4. W przypadku stwierdzenia dużej szkody powiadomienie policji przez dyrektora.

5. Rozmowa dyscyplinująca zorganizowana przez wychowawcę w obecności rodziców, dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa
    obejmująca ustalenie sposobu naprawy szkody, terminu usunięcia tej szkody, sposób ukarania sprawcy.

6. Monitorowanie zachowania uczniów przez nauczycieli i   rodziców. 

 

IX.  Procedura postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego:

1.  W przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego należy:

a)   jeżeli jest to informacja przekazana telefonicznie - nie odkładać słuchawki, położyć ją obok aparatu telefonicznego,

b)   powiadomić dyrekcję szkoły,

c)   dyrektor szkoły podejmuje decyzję o:

    - powiadomieniu policji,

    - przerwaniu lekcji,

    - przeprowadzeniu ewakuacji uczniów,

    - zabezpieczeniu dokumentów.

2.  Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor, który zarządza:
a)   aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy:

   -  w pomieszczeniach znajdują się podejrzane rzeczy, paczki, przedmioty których wcześniej tam nie było,

   -  widoczne są ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń,

   -  widoczne są zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów,

   -  emitowane są sygnały dźwiękowe (mechanizmów zegarowych) lub świecące elementy elektroniczne;

b) aby pracownicy obsługi sprawdzili pomieszczenia ogólnodostępne: korytarze, klatki schodowe, hole, piwnice, toalety oraz otoczenie
    zewnętrzne;

3. Nie należy dotykać przedmiotów, urządzeń, rzeczy, które budzą podejrzenie i  mogą być ładunkami wybuchowymi.
    O ich umiejscowieniu powiadamia się policję.

4.  Należy zachować spokój, nie dopuścić do przejawów paniki.

5. Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego:

a) Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu podejmuje dyrektor na wniosek uprawnionego policjanta kierującego akcją.

b) Przed ewakuacją należy w miarę możliwości otworzyć okna i drzwi pomieszczeń zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia i odbiorniki
    wyłączyć z sieci zasilania.

c) Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste: tornistry, plecaki, ubrania itp., co pozwoli
    prowadzącym poszukiwanie uniknąć straty czasu na identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju.

d) Klucze pozostawiane są w drzwiach.

e) Dyrekcja informuje ewakuowanych o miejscu zbiórki po zakończeniu akcji.

f)  Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych dróg ewakuacji.

g) Należy sprawdzić, czy wszyscy ewakuowani opuścili pomieszczenia.

h) W czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych zapewniają właściwą organizację ruchu osób
    opuszczających budynek szkoły.

i)  Miejscem zbiórki osób ewakuowanych jest boisko szkolne.

 

X. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów niebezpiecznych:

  1. Uniemożliwienie dostępu do znalezionych środków uczniom i innym osobom.
  2. Powiadomienie dyrektora szkoły.
  3. Dyrektor podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły uczniom i innym osobom.
  • w razie potrzeby wzywa policję.
  • podejmuje ewentualną decyzję o ewakuacji osób i mienia.      

 

XI.   Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia: 

 1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych bądź złego samopoczucia osoba
     interweniująca powinna zapewnić opiekę uczniowi.

2. W przypadku utrzymującego się złego samopoczucia nauczyciel lub inny pracownik szkoły informuje telefonicznie rodziców lub
    opiekunów o dolegliwościach dziecka.

3. Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna lub osoby
    pełnoletniej z rodziny.

4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i przy ustępujących dolegliwościach szkoła zapewnia dziecku dalszą opiekę
    (odpoczynek w sekretariacie, sali lekcyjnej).

5. W przypadku nieustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła ( nauczyciel lub pracownik administracji) informuje o tym fakcie
    rodzica lub opiekuna dziecka i wzywa pogotowie ratunkowe.

6. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i wezwania pogotowia ratunkowego wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły przejmuję
     opiekę nad dzieckiem (podczas transportu karetką do szpitala) do czasu przybycia rodzica do szpitala.

 

XII. Procedura postępowania w przypadku wcześniejszego zwalniania ucznia z zajęć szkolnych:

1. Uczeń, który chce opuścić szkołę wcześniej niż to wynika z jego planu zajęć, musi przedstawić wychowawcy, nauczycielowi,
    pedagogowi lub dyrekcji szkoły pisemne zwolnienie od rodziców.

2. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji, w której rodzic chce zwolnić wcześniej dziecko, może to uczynić:

    - odbierając dziecko osobiście ze szkoły, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi lub w sekretariacie szkoły
       ( wychowawca, nauczyciel, dyrekcja potwierdzają zwolnienie w dzienniku),

    - jeżeli rodzic nie może przybyć do szkoły po dziecko, a zwalnia je udzielając zgody telefonicznie, wychowawca, nauczyciel lub
      pracownik w sekretariacie weryfikują rozmówcę, dzwoniąc pod wskazany wcześniej przez rodzica numer telefonu 
      (działania te zapisuje się do dziennika lekcyjnego).

XIII. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności:

1. Interwencja świadka zdarzenia - powstrzymanie sprawców.

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności zdarzenia.

3. Powiadomienie dyrektora szkoły i rodziców, (gdy znany jest sprawca).

4. W przypadku stwierdzenia dużej szkody powiadomienie policji przez dyrektora.

5. Rozmowa dyscyplinująca zorganizowana przez wychowawcę w obecności rodziców, dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa
    obejmująca ustalenie sposobu naprawy szkody, terminu usunięcia tej szkody, sposób ukarania sprawcy.

6. Monitorowanie zachowania uczniów przez nauczycieli i rodziców. 

 

XIV.  Procedura w przypadku zagrożenia pożarowego zaistniałego na terenie placówki.

W tym przypadku nauczyciele i inni pracownicy szkoły postępują zgodnie z zatwierdzona przez dyrektora instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

 

XV. Procedura postępowania wobec osoby obcej na terenie szkoły:

1. Przez osobę obcą należy rozumieć każdego, kto aktualnie nie jest uczniem lub pracownikiem szkoły.

2. Każdy pracownik ma prawo żądać informacji od osoby obcej o celu pobytu.

3. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób
    przebywających w szkole, każdy pracownik może zażądać od niej opuszczenia budynku szkolnego.

4. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. W razie potrzeby wezwać policję.

 

XVI. Postępowanie pracowników szkoły wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego:

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3. Przekazanie sprawcy ( jeśli jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę dyrektorowi szkoły.

4. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy.

5. Niezwłocznie powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna ( rozbój, uszkodzenie ciała ), lub gdy sprawca nie jest
    uczniem tej szkoły, a jego tożsamość nie jest znana.

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzące z przestępstwa i przekazanie je policji.

 

XVII. Postępowanie pracowników szkoły wobec ucznia – ofiary czynu karalnego:

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej, bądź wezwanie lekarza.

2. Niezwłocznie powiadomienie dyrektora szkoły.

3. Powiadomienie rodziców ucznia.

4. Wzywanie policji w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności,
    ewentualnie świadków zdarzenia.

 

 


 

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

pdf21-05-2019[ Pobierz ]
1 343 kB

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

pdf21-05-2019[ Pobierz ]
1 043 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )